VANDAAG VOOR 21:00 BESTELD, MORGEN IN HUIS *

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. NP Fashion B.V. of NIKKIE: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NP Fashion B.V., die Producten op afstand aan Consumenten aanbiedt; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met NP Fashion B.V.; 
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door NP Fashion B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten tot en met het sluiten van de overeenkomst aan de Consument gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, hierna ook te noemen: de Overeenkomst:  
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
6. Producten: de Producten die op de Website worden geadverteerd;
7. Dag: kalenderdag  
8. Website: 
www.nikkie.com


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

NP Fashion B.V.
Honthorststraat 3
1071 DC Amsterdam 
Telefoonnummer: 020-2610100 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
E-mailadres: webshop@nikkie.com
KvK-nummer: 59060867
BTW-identificatienummer: NL853301438B01
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 
NP Fashion B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen NP Fashion B.V. en de Consument.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 
NP Fashion B.V. niet; 
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
a) de prijs inclusief belastingen;
b) de eventuele kosten van aflevering;
c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) de wijze van betaling en aflevering; 
e) de termijn voor aanvaarding van het aanbod; en 
f) het adres waar en de termijn waarbinnen de Consument een klacht kan indienen.

Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De Consument kan bij NP Fashion B.V. een bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op www.nikkie.com volledig in te vullen. 
2. NP Fashion B.V. zendt Consument een e-mail aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling bevestigt. Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door NP Fashion B.V. in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie op het bestelformulier compleet heeft ingevuld. 
3. De Overeenkomst komt tot stand nadat NP Fashion B.V. de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 3 genoemde bevestigings-mail), de bestelling door de consument is betaald en door NP Fashion B.V. is verzonden. 
4. NP Fashion B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat NP Fashion B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan NP Fashion B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van Producten
1. De Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden. 
2. Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. 
3. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan NP Fashion B.V. retourneren, conform de door NP Fashion B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping 
1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal NP Fashion B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht
1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door NP Fashion B.V. alleen worden uitgesloten indien de NP Fashion B.V. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten: 
a) die door NP Fashion B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument; 
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; of 
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 - De prijs
1. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door NP Fashion B.V.
2. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
NP Fashion B.V. staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. NP Fashion B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument schriftelijk aan NP Fashion B.V. kenbaar heeft gemaakt. Indien de Consument aan NP Fashion B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is NP Fashion B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Consument aan NP Fashion B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan haar bestellingen dienen te worden gezonden.
3. NP Fashion B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 Dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk binnen 14 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
4. De door NP Fashion B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst in stand laat. De Consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal NP Fashion B.V. het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontbinding, terugbetalen. 
6. 
De eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen zijn op grond van enige overeenkomst aan NP Fashion B.V. verschuldigd is, heeft voldaan. 
7. 
Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij NP Fashion B.V..

Artikel 12 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan aan NP Fashion B.V. voor de vermelde uiterste datum betalen en conform de betaalwijze die zijn aangegeven op de Website. 
2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NP Fashion B.V. te melden. 
3. Indien de Consument met enige betaling in gebreke is, is NP Fashion B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
4. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 Dagen na mededeling van de prijsverhoging door NP Fashion B.V.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. NP Fashion B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, welke wordt vermeld op de Website en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Op het moment van ontvangst zal Consument controleren of de Producten qua aantal en hoedanigheid aan de Overeenkomst voldoen. 
3. Consument kan geen beroep meer doen op het feit dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, indien Consument dit niet binnen 14 Dagen tijd aan NP Fashion B.V. heeft gemeld. 
4. Bij NP Fashion B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Veiligheid en Privacy 
1. Indien de Consument Producten koopt van NP Fashion B.V. mag NP Fashion B.V. de Consument informeren over eigen, gelijksoortige Producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien Consument geen e-mails van NP Fashion B.V. meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar webshop@nikkie.com of KAN gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief. 
2. Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van NP Fashion B.V. van toepassing. Deze zijn te vinden onder 'Privacy Policy' op de Website.

Artikel 15 - Diversen 
1. Wanneer door NP Fashion B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NP Fashion B.V. deze algemene voorwaarden soepel toepast. 
2. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met NP Fashion B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NP Fashion B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
3. NP Fashion B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.   

Artikel 17 - Algemene voorwaarden AchterafBetalen

 

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden gebruik AchterafBetalen:

 

 1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van [de merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen] producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
 2. U bent 18 jaar of ouder;
 3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of [de merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen] uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
 4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achterafbetaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce B.V., zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
 5. U bent verplicht [de merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen] op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres- en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres- en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van [de merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen] per e-mail of schriftelijk aan de Klantenservice van [de merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen] worden doorgegeven;
 6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

 

 

 

Wijze van betalen:

 

 1. [de merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen] heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u namens of in opdracht van [de merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen] naast de (digitale) factuur, kort daarna van Buckaroo ook een e-mail met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de e-mail met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.
 2. U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan [de merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen] en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens [de merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen], hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens [de merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen] wordt erkend.

 

 

 

 

 

 1. Op voornoemde factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Buckaroo ook een e-mail met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de e-mail met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u incassokosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
 2. Voor het ontvangen van de e-mail met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de e-mail met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo.

 

 

 

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

 

 1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.
 2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft [de merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen] het recht om een  vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
 4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
 5. Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt [de merchant moet hier zijn bedrijfsnaam invullen], één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
 6. Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
 7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres- en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.
 8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

 

 

 

 

 

Privacy Statement van Focum Commerce en Focum Solutions B.V.:

 

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce en Focum Solutions B.V. Focum Commerce en Focum Solutions B.V.  kunnen deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van Focum Commerce, Focum Solutions B.V. en met Focum Commerce en/of Focum Solutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom Focum Commerce B.V. uw verzoek heeft geweigerd.